HÌNH ẢNH

Đây sẽ là nơi mình lưu trữ những hình ảnh của mình. Đó có thể là những nơi mình đã đi qua, những khoảnh khắc cuộc song mình chụp lợi, hoặc đơn giản một hình ảnh thú vị không chủ đề nào đó …

Hầu hết những hình ảnh nầy được mình chụp ngẫu nhiên, phần nhiều là từ máy ảnh của công ty, của mình và cả bằng điện thoại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *