Đờn chơi: Thuyền hoa

Thuyền Hoa là một bản khá nổi tiếng của nhạc sỹ Phạm thế Mỹ, bên cạnh bản Bông Hồng Cài Áo. Bản Thuyền Hoa này thưởng được xử dụng trong các đám cưới Nam Kỳ ngày hồi khoảng những năm 90, hoặc được chèn vô mấy cái băng Video đám cưới, nhứt là những cảnh lúc rước dâu.