Mục mới: Sài Gòn danh nhơn

Đột nhiên có một ý tưởng bay qua trong đầu: cần chi phải đi đâu xa xôi, ở Sài Gòn thôi đã có trăm ngàn thứ để tìm hiểu và chia sẻ, nhứt là những nhân vật nổi tiếng, những địa danh gắn với các danh-nhân lịch-sử đó.

Bởi vậy,

Từ nay trên blog nầy sẽ có thêm mục Sài Gòn Danh Nhân để chia sẻ những mục bài, hình ảnh liên quan đến các địa danh, nhân vật trên. Sẽ cố gắng tìm hiểu và biên lợi theo hướng nhẹ nhàng, những hình ảnh tự chụp thực tế, những cắt nghĩa đơn giản, những quan sát cá nhơn đặng các bạn dễ mường tượng. Đặc thù công ăn chuyện làm không cho phép đi nhiều, nhưng sẽ cố gắng kết hợp thời giờ đi đây đi đó để thăm quan và biên soạn. Mong bạn bè thân hữu ghé coi và gớp ý.

Cách để yêu thương quê hương đất nước mình dễ nhứt là tìm hiểu về mảnh đất đó. Nơi đó bạn được sanh ra, nuôi sống bạn, gắn bó bạn từng cái dòm từng hơi thở…. sao lợi không yêu không thương nó trước?

Phong Việt