Teaser bản vọng cổ- Mùi Quê

Hôm bữa có đăng một bài với nội dung là đương tập tành biên ca cổ- Tập tành biên ca cổ. Kết quả là có “fan hôm mộ” thâu âm rồi gởi bản thâu tạm dưới đây.

Nghe lợi có đôi chổ nghe chưa có mướt, chắc là chỉnh sửa lại câu chữ. Về bố cục , căn bản là mình khoái mấy bản ca cổ ngoài giai điệu chủ đạo của bản Vọng Cổ thì nên chèn thêm các điệu lý, bài bản vắn… Việc nầy làm người nghe đỡn “ngán”, không còn cảm giác bi thương khi nghe thể loại nầy.

Nói giỡn chứ có dịp sẽ biên lại, thâu bản đầy đủ để nghe thử coi sao. Nhưng mà bạn nghệ-sĩ cải-lương tương-đối-nổi-tiếng nầy đang đòi ký công tra, rồi chia catse nầy nọ. Thiệt là khó nghĩ cho người “soạn giả” nghèo 🙂

Mà cũng đang suy nghĩ “Bút danh soạn giả”, haha. Có ai có cao kiến gì không?