(18+) Từ điển tên lái

Thiệt ra đi làm cũng có cái thú vui là thỉnh thoảng lại tụ năm tụ bảy nói xàm, nói tục.

Bên dưới là danh mục tên người mà khi đọc lái sẽ mang một ý nghĩa vô cùng bá đạo, được sưu tập, ghi chép sau một thời gian dài bôn ba. Chia sẻ đây để ai thấy hay ho thì copy về nói chuyện phím khi cần 😀

Ai hiểu gì hiểu nha 😀

(danh sách theo thứ tư alphabet)


B
Bách ruồi
Bảo đuồi
Bắc cụ
Bắc cọp
Bắc luồi
Bích đanh
Bích đú
Bích đầm
Bích đóc
Bích đẹp
Bích đéo
Bích đơm
Bích cóc
Bích đự
Bích đóng
Bích đỏng
Bình phuồi
Bình hôi ruồi
C
Chiến thó
Chính pha
Chuẩn ra cày
Công lặc
Công nhủ
Cường buôi
Cường xuyên tu
D
Danh tái
Dung dập
Dung tái
Dũng lái
Đ
Đại du
Đàm cả tú
Đạt chưa chín
Đạt một phít
Đạt phốt mịt
Đạt phít
Đạt tồn phát mịt
Đắc cụt
Đăng hịt
Điền đô
Điệp liên tú
Điệp tít
Định công
Đỗ vít
Đông lít
Đông mít
Đông phấn
Đồng mốc
Đôn lầm
Đức cống
Đức cạp
Đức cút
Đức cớp
Đức nhít
G
Giang trên phường
H
Hà còn
Hà cột
Hà lốn
Hải dưới
Hải dóng
Hải dớ
Hiếu thòn
Huy đầu kẹp
Hương vôn dật
K
Khang được phông
Khanh đầu tấc
Khanh mất oai
Khanh oai bé
Khanh tắm
Kiên sặc
Kiên vứt
Kiệt lặc
Kiệt thanh năng
L
Lang phồn
Lâm đồn
Lâm thồn
Lân cồn
Lập dồn
Lặc còi
Lê phồn
Liêm bố
Liêm phấn
Liên đồn
Liên xồn
Linh có cồn
Linh tiếm
Linh trồn
Lộn lông cò
Long cồn
Long củ
Long da bồn
Long đồn
Long phẩn
Lương chồn
Lực cót
M
Mai dắm
Mai dế
Mai dói
Mai dút
Mạnh lu bồn
Minh chất
Minh tút
N
Nam hồn
Ngọc cắc
Ngọc hu
Ngọc thực
P
Phong lẩn
Phú bò
Phú vòi
Phúc sân
Phương tò
Q
Quân ra tình
R
Rồng lộn
S
Sinh ra tớm
Sinh tắp ra
Sinh vô
T
Tâm thi
Tích xuân
Tiên điết
Tiệp phích
Tính phong
Thái dọc
Thái dũng
Thái dúi
Thái dối
Thành ngọc hối
Thạo nai
Thắm lốn
Thắng giải
Thiện lớn
Thiện tứ
Thiện tám
Thìn đẹp
Thịnh Tu
Thống giúi
Thu cúc
Thu cụt
Thu đạm
Tôn lò
Tùng trinh
Tùng dịch
Trang hến
Trang hống
Trang hó
Trang nguyên mình
Triết mim
Trung tình
Trường em công
Trường đó
Trường lôn
Tú bi
Tú com
Tú đội
Tú đợi
Tú trinh bùng
Tú vo
Tú vóm
V
Việt lú
Vinh sô
Vũ cơ
Vũ vố
Vương cú
Vy téo